آقای علی صالحی پور

آموزش ویولن و ویولن آلتو (ویولا)

 فوق لیسانس نوازندگی ویولن از نروژ