آقای حمید ابوالقاسمی

مدرس گیتار 

 

لیسانس موسیقی

سبکهای پاپ ، راک ، جاز ، فانک ، فیوژن و ...