آقای مجید اسماعیلی

مدرس ویولنسل

 مجید اسماعیلی- ویولن سل - آموزشگاه موسیقی

نوازنده ویلنسل و عضو ارکستر سمفونیک تهران 

نوازنده ویولنسل ارکسترملی

اجرای سلو با گروه کاماراتا
همکاری در اجرای کوارتت بعنوان نوازنده ویولنسل با ابراهیم لطفی 1373

نوازنده ویولنسل گروه زهی نوبان  
نوازنده ویولنسل در کنسرتهای متعدد داخل و خارج کشور

ویولونسل- مجید اسماعیلی- آموزشگاه موسیقی


مدرس ساز ویلنسل هنرستان موسیقی دختران

مدرس ویلنسل دانشگاه هنر 1381
مدرس ویولنسل در آموزشگاههای آزاد درجه یک موسیقی تهران