آقای منصور دریاباری

مدرس کلاس آموزش سنتور

 

 

نوازنده و سازنده سنتور 

استاد منصور دریاباری از شاگردان برجسته اساتید فرامرز پایور، رضا شفیعیان و سعید ثابت  میباشند.