مجید ناظم پور استاد عود...

 

مجید ناظم پور استاد عود نوازی و پژوهشگر این ساز، با اشاره به چاپ کتاب مهارت عود نوازی و بربت نوازی اش گفت: از زمان هنرجویی دو کمبود آموزش و تاریخچه ساز عود را حس می کردم، جوانی ام را دادم تا نبود آنها پیش پای هنرجویان نوپا نباشد.

پویایی برای از بین بردن نقاط تاریک آموزش بربت را از نزدیک به بیست و پنج سال پیش آغاز و دو سال منابع داخلی را در کنار هنرجویی ساز بربت مطالعه کردم و متوجه شدم که برای بررسی تاریخچه و نوع آموزش عود (بربت) در ایران کار کامل نمی شود و می دانستم بیشنر این ساز را سازی عربی می دانند، برای همین نیاز بود که به کشورهای عربی بروم.

سه سال به فراگیری زبان عربی مشغول شدم و در کنار آن به کشورهای عربی با هزینه شخصی مسافرت کردم تا بتوانم بی واسطه درباره ساز عود بررسی کنم. حاصل این تلاش چندین ساله در مرحله نخست اثبات این مطلب برای خودم بود که ساز عود، در اصل سازی ایرانی به نام بربت است که به کشورهای عربی رفته و نام عود یافته است. پژوهش های من به سوی ایران جلب شد و در بررسی موسیقایی تاریخ متوجه شدم که خاستگاه ساز عود، ایران بوده و در پنج هزار سال پیش این ساز به نام ساز بربت در ایران نواخته می شده است. حال نزدیک به بیست سال از پرسش ها و دردهایی که هنرجوی آن روز در پی رفع آنها بود گذشته و پژوهش آن هنرجو به ثمر نشسته بود که توانست در سال نود و دو کتاب تاریخ پنج هزار ساله بربت را چاپ و پخش کند که به قول دیگر بزرگان موسیقی، دایره المعارف ساز بربت است.

این کتاب چهار جلدی نیز در سال های بررسی تاریخی و همچنین سال های آموزشم با هنرجویان گرداوری شد که طی آنها شیوه های گوناگون آموزش، شیوه های نوازندگی، تجربه آموزش این ساز برای موسیقی ایران بیان شده است. با توجه به تحصلاتم که روانشناسی است، از روانشناسی یادگیری نیز در نوشتار آموزش مهارت بربت نوازی بهره بردم تا بازدهی بیشتری برای دوستداران داشته باشد.

چاپ دوباره کتابهای مهارت آموزی در طی دو سال که از چاپ آنها می گذرد نشان از آن دارد که چه برای هنرجویان و چه ازسوی آموزش دهندگان کار پذیرفته شده است.

وی در پاسخ به این که این مجموعه کتاب اکنون در چه وضعیت چاپی قرار دارند، گفت: جلد نخست کتاب مهارت عود نوازی و بربت نوازی در طی دو سال به چاپ سوم رسیده که همراه با ویرایش های تازه بر کتاب بوده است.

ناظم پور افزود: چاپ دوم جلد دوم این کتاب نیز هم اکنون چاپ و پخش شده که دوباره ویرایش گردیده و در خانه عود و سراسر کشور برای علاقه مندان در دسترس است.